Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „”Zakup wyposażenia w ramach zadania: „Modernizacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia do Sali konferencyjno- widowiskowej w Radziejowskim Domu Kultury””.
Działając na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2020r., poz.2275 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 na „”Zakup wyposażenia w ramach zadania: „Modernizacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia do Sali konferencyjno- widowiskowej w Radziejowskim Domu Kultury””., jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: BLOND”S PROMOTION WOJCIECH BLOND , ul. Rafaela 5, 03-604 Warszawa, która zaoferowała wykonanie zamówienia za kwotę 229.948,50 złotych brutto.

Uzasadnienie znajduje się pod poniższymi linkami:

http://dkradziejow.i-sisco.pl/zamowienia,20_2021-4_7

lub na platformie zakupowej:

https://radziejowskidomkultury.logintrade.net/zapytania_email,43723,2faee87e8295a785ed8bd638907b5852.html

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty