Radziejowski  Dom  Kultury  jest samorządową instytucją kultury. Jest instytucją  kultury  propagującą  działalność   kulturalną   w zakresie kultury, animacji kultury. Główne formy działalności to imprezy cykliczne znane  i sprawdzone przed laty, imprezy masowe w tym inscenizacje historyczne, stałe formy stacjonarne, zajęcia w ferie i wakacje dla dzieci i młodzieży, imprezy okolicznościowe, turnieje, konkursy, warsztaty, występy, pokazy i inne.

Radziejowski Dom Kultury prowadzi działalność na terenie gminy Radziejów i powiatu radziejowskiego. Współpracuje z innymi podmiotami: szkołami i placówkami oświatowymi, innymi instytucjami kulturalnymi, placówkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami prywatnymi.

Radziejowski Dom Kultury stanowi odrębny budynek o całkowitej powierzchni użytkowej 734 m2. .Lokal dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Radziejowski Dom Kultury posiada 1 salę widowiskową.

W  jednostce   kulturalnej   działają   3   pracownie   specjalistyczne:   plastyczna,   muzyczna i taneczna. Posiadamy także salę prób/ studio nagrań.

Informacja ze statutu RDK:

Podstawowym zadaniem RDK jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokojenie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa  poprzez  tworzenie,  upowszechnianie,  organizowanie  i promowanie  aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze oraz działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojegodziałania.

RDK prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury poprzez:

 • organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży;
 • organizowanie spotkań, przedstawień teatralnych, koncertów, konkursów, festiwali, festynów, projekcji filmów;
 • prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół i klubów zainteresowań;
 • prowadzenie i organizowanie działalności zespołów wokalnych, muzycznych, tanecznych, folklorystycznych;
 • promocje kultury Miasta Radziejów i lokalnych twórców kultury i sztuki;
 • tworzenie udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury i sztuki;
 • promocję kultury, tradycji narodowych i wychowanie przez sztukę;
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
 • rozpoznawanie rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
 • upowszechnianie wiedzy o kulturze w tym o kulturze regionalnej;
 • ochronę dziedzictwa kulturalnego miasta Radziejów.

Nasz zespół:

Dyrektor –Paweł Śrubas

Główna księgowa – Katarzyna Wesołowska

Instruktor – Emila Żuber

Technik obsługi sprzętu audiowizualnego – Patryk Tyczkowski

Pracownik gospodarczy – Anna Nowak