Radziejów, dnia 05 maja 2021r.

RDK.3.2021

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy PZP na „Modernizację pomieszczeń oraz zakup wyposażenia do Sali konferencyjno- widowiskowej w Radziejowskim Domu Kultury”

Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy PZP
  
Działając na podstawie art. 260 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2275 z późn. zm.) – dalej zwanej „Ustawą” unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1, znak sprawy RDK.1.2021 na: „Modernizację pomieszczeń oraz zakup wyposażenia do Sali konferencyjno- widowiskowej w Radziejowskim Domu Kultury”.


Uzasadnienie
Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2275 z późn. zm.), ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 

Dyrektor
Radziejowskiego Domu Kultury

Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy PZP