Mając na uwadze obecna sytuację prawno – epidemiczną oraz fakt, iż ww. konkurs już przesuwaliśmy, podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu go w formule ONLINE. W obecnej sytuacji nie jesteśmy pewni jego rozstrzygnięcia w dotychczasowej tradycyjnej formule (stacjonarnej), tak więc przenosimy się wyjątkowo w tym roku do internetu.Poniżej zamieszczamy poprawiony regulamin. Proszę szczególnie zwrócić uwagę na zapisy techniczne dot. wykonania utworu.Jednocześnie informujemy o 6 wolnych miejscach. Szczegóły o zapisach i informacje znajdziecie pod nr tel. 54 285 34 39.

  1. Prezentacje Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „KOLOROWY MIKROFON” – edycja online
    Zmiany w Regulaminie dla uczestników zgłoszonych do konkursu

ORGANIZATOR:
Radziejowski Dom Kultury, ul. Objezdna 40, 88-200 Radziejów, tel. 54 285 34 39 lub 798 458 144,
e-mail: radziejowskidomkultury@op.pl

CELEM IMPREZY JEST:
ukazanie dorobku artystycznego solistów,
promocja twórczości muzycznej dzieci i młodzieży,
umożliwienie prezentacji umiejętności wokalnych,
konfrontacja aktualnych nurtów i przebojów muzyki dziecięcej i młodzieżowej,
umożliwienie pracy zdalnej bez konieczności wychodzenia z domu w okresie pandemii.

ZASADY KONKURSU:
Karty zgłoszeniowe i oświadczenia RODO przesłane przez uczestników w marcu oraz w miesiącach wrześniu i październiku obowiązują.
Zadaniem uczestników konkursu (z dopuszczalną techniczną pomocą rodziców) jest nagranie wykonania wokalnego utworu muzycznego i przesłanie nagrania do Organizatora konkursu.
Termin nadsyłania nagrań mija 30 listopada 2020 r.
Spośród nadesłanych nagrań jury wyłoni zwycięzców poszczególnych kategorii oraz przyzna wyróżnienia. Organizator w szczególnym przypadku może przyznać nagrodę dodatkową – tytuł Grand Prix.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 grudnia 2020 r., a informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie internetowej i facebooku RDK. Nagrodzone nagrania zostaną zamieszczone na facebooku RDK. O odbiorze nagród zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU:
Każdy z uczestników przygotowuje jeden utwór muzyczny -wykonanie z półplaybackiem lub akompaniamentem (bez linii melodycznej), a czas prezentacji nie powinien przekroczyć 4 minut.
Rejestracja nagrania powinna być wykonana w warunkach domowych z odległości 2-3 metry i obejmować całą postać wokalisty.
Występ nie może obrażać uczyć innych osób ani zawierać niestosowanych treści.
Występ należy nagrać w formacie mp4 (najlepiej), avi, wmv, telefonem komórkowym, aparatem fotograficznym, tabletem lub camerą.
Nagranie powinno być zrealizowane w układzie panoramicznym (układ poziomy) w sposób statyczny.
Nie dopuszcza się montażu z wielu kamer czy różnych ujęć. Prezentowane wideo powinno być wykonane jednym ujęciem, bez cięć montażowych.
Nie dopuszcza się ulepszania dźwięku, zarówno w podkładzie muzycznym jak i wykonaniu wokalnym. Każdy uczestnik powinien zaśpiewać bez wzmacniania głosu – bez mikrofonu itp.
Dopuszcza się użycia głośnika lub innego nośnika przy podkładzie muzycznym.
Wykonanie i zarejestrowanie wykonania utworu powinno być dokonane w taki sposób, aby ścieżka wokalu była wyraźnie słysząca, znacznie bardziej słyszalna niż podkład muzyczny.
W przypadku niewystarczającej jakości nagranego filmu lub podejrzenia o manipulację wykonania Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiego zgłoszenia i poinformowania o tym opiekunów Uczestnika.
Nazwa pliku z nagraniem powinna zawierać nazwę konkursu, imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz kategorię wiekową, czyli: „Kolorowy Mikrofon, imię i nazwisko, kategoria wiekowa”.
Plik z nagraniem należy przesłać na adres mailowy Organizatora: radziejowskidomkultury@op.pl
lub alternatywnie: swoje nagranie można zamieścić na swoim kanale w serwisie YouTube, a link do nagrania przesłać na adres mailowy Organizatora wraz z podaniem swoich danych osobowych.
Każdy solista zobowiązany jest pokryć koszty akredytacji w wysokości 10 zł/os wpłacone na rachunek Radziejowskiego Domu Kultury – KDBS Radziejów nr konta 26 9550 0003 2002 0005 4276 0001 w tytule „Kolorowy Mikrofon” do dnia 27 listopada 2020 r. Wpłata akredytacji jest warunkiem udziału w konkursie. Potwierdzenie wpłaty obowiązkowo należy przesłać na adres mailowy: radziejowskidomkultury@op.pl.
Osoby będące uczestnikami zajęć wokalnych przy RDK i reprezentujące RDK zostają zwolnione z opłaty akredytacyjnej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczestnikami „Kolorowego Mikrofonu” mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych reprezentujący szkoły, przeróżne placówki pozaszkolne – kluby, świetlice, organizacje i stowarzyszenia oraz osoby fizyczne, niereprezentujące żadnej placówki, a w przypadku osób niepełnoletnich posiadające pełnoletniego opiekuna.

UCZESTNICY:
Artyści mogą wystąpić w niżej podanych kategoriach wiekowych wg roku urodzenia:
I kategoria wiekowa 7-9 lat (rocznik 2011-2013)
II kategoria wiekowa 10-13 lat (rocznik 2010-2007)
III kategoria wiekowa 14-16 lat (rocznik 2006-2004)
IV kategoria wiekowa powyżej 16 lat (rocznik powyżej 2003)

JURY I OCENA:
Powołane przez Organizatora jury oceni dobór repertuaru, wykonanie i interpretację, ogólny wyraz artystyczny. Zostaną przyznane nagrody za 3 pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagród w danej kategorii wiekowej. Organizator zastrzega także prawo do przyznania wyróżnień w poszczególnych kategoriach wiekowych. Organizator w szczególnym przypadku może przyznać nagrodę dodatkową – tytuł Grand Prix.

DANE OSOBOWE:
Opiekunowie Uczestników Konkursu, zgłaszając chęć uczestnictwa w Konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestników zawartych w Karcie Zgłoszeniowej. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców Konkursu i ich opiekunów będą przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, do informowania opinii publicznej o jego przeprowadzeniu oraz wynikach, a także wydania przyznanych Nagród.
Zgłoszenia Uczestnika dokonuje rodzic lub prawny opiekun Uczestnika.
Opiekunom Uczestników Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych osobowych swoich i Uczestnika, prawo poprawy treści danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia ich danych osobowych.
Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Opiekunowie Uczestników Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz nazwiska na stronie internetowej Organizatora oraz profilach społecznościowych (facebook, YouTube) oraz w zainteresowanych mediach.
Opiekunowie Uczestników Konkursu, poprzez zgłoszenie do konkursu wyrażają zgodę na publiczne wykorzystywanie wizerunku oraz danych osobowych Uczestnika dla celów marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych z Konkursem. Organizator ma prawo do nieograniczonego w czasie zarządzania materiałem filmowym i wizerunkiem dziecka – ma prawo do jego powielania, upowszechniania, udostępniania w ramach swojej działalności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w Regulaminie.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu
Zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres mailowy: radziejowskidomkultury@op.pl lub telefonicznie pod numerem 54 285 34 39 lub 798 458 144.

Uwaga – zmiana formuły i terminu – 38. Prezentacje Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „KOLOROWY MIKROFON” – edycja online.