Radziejów, dnia 29 kwietnia 2021r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy PZP na „”Zakup wyposażenia w ramach zadania: „Modernizacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia do Sali konferencyjno- widowiskowej w Radziejowskim Domu Kultury””

Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy PZP

Działając na podstawie art. 260 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2275 z późn. zm.) – dalej zwanej „Ustawą” unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1, znak sprawy RDK.4.2021 na „”Zakup wyposażenia w ramach zadania: „Modernizacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia do Sali konferencyjno- widowiskowej w Radziejowskim Domu Kultury””

 Uzasadnienie
Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2275 z późn. zm.), ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dyrektor
Radziejowskiego Domu Kultury

Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy PZP