Radziejowski Dom Kultury
ul. Objezdna 40 88-200 Radziejów
NIP: 889-00-03-314

e-mail: radziejowskidomkultury@op.pl
facebook.com/RadziejowskiDomKultury

Sekretariat
tel. 54 285 34 39
kom. 798 458 144
e-mail: radziejowskidomkultury@op.pl (awaryjnie: kontakt@radziejowskidomkultury.pl)

Dyrektor
tel. 797 591 737
e-mail: dyrektor@radziejowskidomkultury.pl

Godziny pracy:

Godziny urzędowania*: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30. (*w okresie trwania obostrzeń prawnych związanych z pandemią koronawirusa)

PONIEDZIAŁEK 8:00 – 19:00
WTOREK 8:00 – 19:00
ŚRODA 8:00 – 20:00
CZWARTEK 8:00 – 19:00
PIĄTEK 8:00 – 16:00
SOBOTA 9:00 – 13:00
NIEDZIELA NIECZYNNE

Biuletyn Informacji Publicznej Radziejowskiego Domu Kultury
http://dkradziejow.i-sisco.pl/

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Radziejowski Dom Kultury w Radziejowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www..radziejowskidomkultury.pl
Data publikacji strony internetowej : 17.09.2020r.
Data istotnej aktualizacji : 17.09.2020r.

Storna internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
– brak opisów zdjęć
Oświadczenie sporządzono dnia: 18.09.2020r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Paweł Śrubas radziejowskidomkultury@op.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54-285-34-39. Ta samą droga można składać wnioski o udostępnienia informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja o procedurze
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna
Budynek Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie stanowi odrębny dwukondygnacyjny obiekt usytuowany przy ulicy Objezdnej 40 w Radziejowie (88-200 Radziejów), którego wejście główne mieści się od strony ulicy. Przy budynku znajduje się parking dla samochodów osobowych. Wejście do budynku jest szerokie, bez progowe. Podwójne oszklone drzwi są dość ciężkie. Wejście główne na parterze budynku prowadzi do sali widowiskowej RDK. Po lewej stronie od wejścia głównego znajdują się toaleta damska i męska oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz sala na spotkania, tzw „Kawiarnia Pegaz”. Po lewej stronie od wejścia głównego znajdują się schody prowadzące do gabinetu dyrektora oraz do sal: plastycznej i multimedialnej oraz do sali małych spotkań kameralnych. Na parterze po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się sekretariat/pokój instruktorski oraz pomieszczenie – garderoba dla występujących artystów a także schody prowadzące na I piętro, gdzie znajdują się sala muzyczna i sala językowa. Schody prowadzą także do pomieszczeń w części podpiwniczonej – sala prób dla zespołów i kotłownia. W Radziejowskim Domu Kultury nie ma windy. Nie ma też pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i pomieszczeń na parterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego
W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
wersję kontrastową – kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych
elementy tekstowe mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki
wyróżnienie odnośników
wyróżnienie nagłówków poszczególnych materiałów tematycznych i odnośników.
Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania
Oświadczenie sporządzono dnia: 18.09.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Zmiana rozmiaru strony
Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok