Ogłoszenie o zamówieniu pn : „Utwardzenie placu z boku budynku Radziejowskiego Domu Kultury i wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w ramach zadania „Przebudowa placu za RDK wraz z modernizacją schodów z przeznaczeniem, na budowę Plenerowej Sceny Letniej”.

Szczegóły zamówienia dostępne są pod poniższym linkiem:

https://radziejowskidomkultury.logintrade.net/zapytania_email,143793,e5b0651675f69c41da846ba9e1475c30.html

a także zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Radziejowskiego Domu Kultury pod poniższym linkiem:

http://dkradziejow.i-sisco.pl/zamowienia,20_2023-10_16

  • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Utwardzenie placu z boku budynku Radziejowskiego Domu Kultury i wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz ze schodami, na działce nr ewid. 168/1, położonej w mieście Radziejów przy ulicy Objezdnej, a w szczególności:
  1. W ramach budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz ze schodami należy wykonać:

-rozbiórkę istniejących schodów,

-ławy fundamentowe,

-ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej,

-ściany powyżej gruntu – dwuwarstwowe,

-izolację pionową ściany podłużnej budynku z folii kubełkowej,

-płaszczyznę ruchu pochylni oraz schodów z betonowej kostki brukowej na zaprojektowanej podbudowie,

-wykonanie balustrad i pochwytów,

-ułożenie kabla zasilającego do projektowanej skrzynki z gniazdami elektrycznymi

umieszczonej w ścianie bocznej schodów,

-inne prace zgodnie z częścią rysunkową i opisem projektu.

  1. W ramach wykonania placu utwardzonego należy wykonać:

-rozbiórkę istniejącego utwardzenia,

-wykorytowanie,

-podbudowę pod nawierzchnię z betonowej kostki brukowej,

-nawierzchnię z betonowej kostki brukowej,

-donice murowane z cegły pełnej

Realizacja ww. zadania jest możliwa dzięki: „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”.

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane