Radziejów, dnia 08.12.2021r.

RDK.9.2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na

„”Zakup wyposażenia w ramach zadania: NaGranie! oTWÓRZ RDK! – nowe technologie””

Działając na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2020r., poz.2275 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 na „”Zakup wyposażenia w ramach zadania: NaGranie! oTWÓRZ RDK! – nowe technologie,jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Bemix Media Łukasz Bem, ul. Krakowska 52/2, 41-808 Zabrze, która zaoferowała wykonanie zamówienia za kwotę 140.460,00 złotych brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Złożona oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca w wyniku oceny otrzymał najwyższą liczbę punktów.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

Numer ofertyNazwa firmy, adresLiczba punktów przyznanych w kryterium: Cena w pktLiczba punktów przyznanych w kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane w pktŁączna liczba punktów w pkt
1.Bemix Media Łukasz Bem, ul. Krakowska 52/2, 41-808 Zabrze6040100
213p Sp z o.o., Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław58,454098,45
3VISION Zbigniew Ducki, ul. Śreniawitów 2/64, 03-188 Warszawa46,174086,17
4MM MARKET Małgorzata Małecka, ul. Szałwiowa 51A, 03-167 Warszawa42,914082,91
5MPC Paweł Oleksiewicz, ul. Noskowskiego 1, 99-300 Kutno58,554098,55

Z poważaniem

Paweł Śrubas

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty