Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy PZP

Działając na podstawie art. 260 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2275 z późn. zm.) – dalej zwanej „Ustawą” unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1, znak sprawy RDK.7.2021 na „”Zakup wyposażenia w ramach zadania: „NaGranie! oTWÓRZ RDK! – nowe technologie””

Uzasadnienie

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2275 z późn. zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty w przedmiotowym zamówieniu.

Dyrektor

Radziejowskiego Domu Kultury

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy PZP na „”Zakup wyposażenia w ramach zadania: „NaGranie! oTWÓRZ RDK! – nowe technologie””